Josip Adamček: SELJAČKE BUNE U HRVATSKOJ U XVII STOLJEĆU (Građa)

Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za hrvatsku povijest; Historijski arhiv u Sisku, Arhiv Hrvatske, Zagreb 1985.

Josip Adamček u suradnji s Josipom Barbarićem, Josipom Kolanovićem, Andrijom Lukinovićem, Vesnom Šojat: SELJAČKE BUNE U HRVATSKOJ U XVII STOLJEĆU (Građa)

Tema: Zbornik gradiva o seljačim bunama i nemirima u Hrvatskoj u XVII stoljeću.

Cijena: 150,00 kn

U ovoj je knjizi objavljen najveći dio sačuvanoga gradiva o seljačkim bunama i nemirima u Hrvatskoj u XVII stoljeću. Gradivo objavljeno u ovoj knjizi čini cjelinu sa skupinama već objavljenih izvora u Arhivskom vjesniku 1973, 1974. i 1975. Veći dio gradiva objavljenog u ovoj knjizi odnosi se na bune podložnika Siska i šire sisačke okolice.

Adamček, Josip, hrvatski povjesničar (Vuka kraj Osijeka, 13. III. 1933 – Zagreb, 25. XII. 1995). Studij povijesti i filozofije završio na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1959), gdje je doktorirao 1977. Od 1961. asistent, od 1978. izvanredni profesor, a od 1983. redoviti profesor na Odsjeku za povijest pri istom fakultetu. Proučavao agrarne odnose i društvene pokrete seljaštva na hrvatskom sjeveru od kasnoga srednjeg vijeka do 1848. god. Temeljna su mu djela: Seljačka buna 1573. (1968), analiza poznate seljačke pobune sa stajališta gospodarskih odnosa; Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine XV. do kraja XVII. stoljeća (1980), cjelovit pregled društvenih i gospodarskih odnosa ranoga hrvatskog novovjekovlja; Bune i otpori. Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII. stoljeću (1987), analiza društvenih pokreta hrvatskog seljaštva. U suradnji s I. Kampušem objavio građu Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV. i XVI. stoljeću (1976), a sa skupinom autora priredio je zbirku izvora Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII. stoljeću (1987). Od 1991. redoviti član HAZU. Predsjednik Saveza povijesnih društava Hrvatske (1977–81); predstojnik Odjela za hrvatsku povijest Centra za povijesne znanosti (1977–86). God. 2009. objavljena je Spomenica Josipa Adamčeka s nizom priloga suvremenih povjesničara.