Međunarodni dan arhiva u Državnom arhivu u Sisku - ARHIVI I KATASTAR U HRVATSKIM KRAJEVIMA

Međunarodno arhivsko vijeće (International Council on Archives - ICA) svake godine
poziva sve arhive i arhiviste u svijetu na proslavu Međunarodnog dana arhiva koji se
obilježava 9. lipnja. Za ovogodišnji Međunarodni dan arhiva je na međunarodnoj razini
predložena tema „Arhivi, građanstvo i interkulturalizam“. Međutim, u Hrvatskoj se
2017. godine preklapa niz obljetnica povezanih s važnim arhivskim gradivom katastra,
pa se Međunarodni dan arhiva u Hrvatskoj 2017. obilježava poglavito pod temom
„Arhivi i katastar u hrvatskim krajevima“.
Hrvatsko arhivističko društvo kao koordinator obilježavanja Međunarodnog dana arhiva
u Hrvatskoj, predložilo je hrvatskim arhivima temu „Arhivi i katastar u hrvatskim
krajevima“ jer je povezana s ovogodišnjim okruglim obljetnicama u nizu: 200 godina
od objavljivanja Naredbe o uvođenju stabilnog katastra (Patent uber die Einfuhrung
des stabilen Katastars) 23. prosinca 1817. godine, kojom je započela stabilna katastarska
izmjera u jadranskoj Hrvatskoj (Austrijsko primorje i Dalmacija); 170 godina
od početka (1847.) i 140 godina od završetka (1877.) stabilne katastarske izmjere u
panonskoj Hrvatskoj (Hrvatska i Slavonija).