Istraživanje arhivskog gradiva u čitaonicama Arhiva

Način prijave

Pri prvom dolasku u Arhiv korisnik se prijavljuje u Prijemni ured (Frankopanska 21, Sisak) u Odjelu za korisnike ili arhivistu u Sabirnom arhivskom centru u Petrinji (Gundulićeva 1, Petrinja) gdje ispunjava prijavnicu za korištenje arhivskog gradiva. Popunjeni obrazac prijavnice (u dnu stranice) se može dostaviti i poštom na adresu Frankopanska 21, Sisak.

Prijavnica se popunjava za svaku temu posebno, a vrijedi godinu dana od dana upisa kao dozvola za korištenje arhivskog i knjižnog gradiva Arhiva.

Odobrenje za korištenje daje ravnatelj (ili od njega ovlaštena osoba) u pravilu odmah po podnošenju prijave, a najkasnije u roku od tri dana.

Odobrenje vrijedi samo za osobu koja zahtjev podnosi. Potpis na prijavnici obvezuje korisnika da se pridržava Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) i Pravilnika o radu čitaonice Državnog arhiva u Sisku.

Kod podnošenja prijave, korisnik dobiva informaciju o fondovima i zbirkama koje bi mogle sadržavati tražene podatke kao i o postojećim obavijesnim pomagalima.

Obrazac prijave - PDF dokument
Obrazac prijave - Word dokument