Obveze imatelja i stvaratelja

Temeljem Zakona stvaratelji i imatelji arhivskog gradiva su:

  • dužni o svom osnivanju, te o promjeni statusa i ustrojstva izvijestiti nadležni državni arhiv radi davanja mišljenja o postupanju s gradivom
  • dužni su gradivo savjesno čuvati u sređenom stanju i osiguravati od oštećenja do predaje nadležnom arhivu
  • dostavljati na zahtjev nadležnoga državnog arhiva popis gradiva i javljati sve promjene u svezi s njim
  • pribavljati mišljenje nadležnoga arhiva prije poduzimanja mjera koje se odnose na njihovo gradivo
  • redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturne cjeline
  • omogućiti ovlaštenim djelatnicima nadležnog državnog arhiva obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem njihova gradiva
  • pridržavati se uputa nadležnog državnog arhiva o mjerama zaštite gradiva
  • dužni su, i nakon što je arhivsko gradivo odabrano, osigurati čuvanje onoga registraturnog gradiva kojemu još nisu istekli rokovi čuvanja
  • obvezni su osigurati primjeren prostor i opremu za smještaj i zaštitu gradiva
  • dužni su odrediti djelatnika odgovornoga za rad pismohrane, a po potrebi i djelatnika u pismohrani