Voditelj: Tomislav Škrbić, arhivist - specijalist
Tel: 044/525-061
E-mail: vanjska.sluzba@dask.hr

Ovaj odjel u skladu sa propisima provodi nadzor nad zaštitom arhivskoga gradiva koje se nalazi u pismohranama javnih organizacija i ustanova te u pismohranama stvaratelja/imatelja privatnog gradiva s područja nadležnosti Državnog arhiva u Sisku što preciznije podrazumijeva:

  • evidentiranje stvaratelja/imatelja arhivskog gradiva na području Arhiva, formiranje dosjea s podacima o stvarateljima/imateljima kao i o arhivskom gradivu koje se nalazi u pismohranama
  • valoriziranje i kategoriziranje stvaratelja/imatelja
  • utvrđivanje stanja arhivskog gradiva u pismohranama putem redovitih i izvanrednih pregleda; konstatiranje stanja gradiva i uvjeta čuvanja zapisnikom o pregledu ili službenom bilješkom, a po potrebi i rješenjem o mjerama koje valja poduzeti u propisanim rokovima
  • potiče odgovorne u pismohranama na edukaciju djelatnika i njihovo osposobljavanje za rad sa arhivskim gradivom; predlaže ravnatelju organizaciju tečajeva za djelatnike u pismohranama
  • praćenje razvoja administrativnog poslovanja imatelja i stvaratelja kao i izmjene u arhivskom zakonodavstvu
  • valoriziranje arhivskog gradiva, izrada ili sudjelovanje pri izradi popisa za izlučivanje bezvrijednog registraturnog materijala
  • preuzimanje arhivskog gradiva u Arhiv prema unaprijed utvrđenom planu i prioritetima
  • evidentiranje ulaska gradiva u Arhiv (Knjiga akvizicija, Knjiga depozita)