Propisi o uredskom poslovanju

Tijela državne uprave i javne ustanove dužni su u uredskom poslovanju poštovati odredbe Uredbe o uredskom poslovanju (NN br. 07/09.) te Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (NN br. 38/1988. Ovi propisi detaljno opisuju način rukovanja dokumentacijom i njihova primjena je neophodna kako bi se omogućilo učinkovito upravljanje dokumentacijom.

Uvjeti smještaja i tehničke zaštite arhivskog i registraturnog gradiva u pismohranama (kod stvaratelja i imatelja) regulirani su Pravilnikom o zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva.

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva utvrđuje postupak odabiranja arhivskog gradiva iz registraturne mase te postupak izlučivanja dokumentacije čiji je rok čuvanja istekao. Ovaj Pravilnik sadrži i orijentacijski popis gradiva ograničenih rokova čuvanja kao i orijentacijski popis gradiva trajne vrijednosti. Smjernice u tom smislu daju i liste vrsta gradiva (opće, granske i posebne) koje se izrađuju s rokovima čuvanja pomoću kojih je moguće odrediti koliko dugo treba čuvati pojedine dokumente.

Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima, kako sam naziv govori, regulira postupak preuzimanja javnog i privatnog arhivskog gradiva, nadležnim arhivskim ustanovama

Svakako ovdje treba dodati i propise koji se odnose na područje djelatnosti svakog pojedinog stvaratelja gradiva, a pored primjene propisa jednako je važna i komunikacija sa nadležnim državnim arhivom.