Voditelj: Ivica Šustić, viši arhivist
Tel/fax: 044/815-261
E-mail: sac.petrinja@dask.hr

Sabirni centar u Petrinji je osnovan 1966. godine za prikupljanje arhivskoga gradiva koje nastaje na području Petrinje i jedini je dislocirani odjel Državnog arhiva u Sisku. Upravo zbog svoje dislociranosti obavlja gotovo sve nužne stručne poslove na obradi i korištenju arhivskog gradiva koje čuva u svojim spremištima (sređivanje i popisivanje gradiva, izrada informativnih pomagala), zaprima i rješava zahtjeve za izdavanjem potvrda o podacima sadržanim u gradivu koje čuva, obavlja istraživanje na službeni zahtjev, izdaje gradivo na korištenje u čitaonici Sabirnog centra te skrbi o gradivu smještenom u petrinjskim spremištima.