NA DVA KOTAČA -

Da vozilo na dva kotača, u samim počecima njegove pojave na prometnicama, javnost i nije najbolje prihvatila, da su ih se konji i djeca plašili, a biciklisti doživljavali neugodnosti pri vožnji u vidu pogrdnih riječi i kamenih projektila koji su im nerjetko dolijetali, dokazuju i prometna pravila koja sadržava jedna od voznik knjižica (dozvola za vožnju bicikla) izloženih među inim eksponatima na izložbi Državnog arhiva u Sisku, otvorenoj povodom Međunarodnog dana arhiva, 10.lipnja 2019. godine.

Ovdje donosimo par detalja iz spomenutih pravila vožnje bicikla:

"Uporaba bicikla.Da se zapriječi vožnja na biciklih osobam vožnji nevještima i da se osigura uspješan nadzor nad točnim obdržavanjem cesto-redarstvenih propisah, odnosećih se na vožnju biciklom u gradskom području obnalazi kr. redsrstveno povjereničtvo: Vožnja bicikli na javnih cestah i trgovih u području slobodnog i kraljevskog grada Siska dozvoljena je samo onim osobam, koje posjeduju izkaznicu, izdanu po ovom kr. redarstvenom povjereničtvu, glaseću na ime i providjenu fotografijom vlastnika.

Pravo vožnje i  zabrana vozikanja. Samo oni biciklisti, koji su podpuno vješti vožnji na biciklu, smiju za vožnje rabiti ceste. Pod pravom vožnje ima se ipak razumjevati samo pravo prolaza, pak se stoga zabranjuje na javnih cestah vježbanje i vozikanje.

Mjere proti poplašenju životinja. Sretne li se biciklist sa kolima, jahačima itd. dužan je točno paziti na životinje, pa kada opazi da se počimlju plašiti, ili kada mu vozač ili jahač znak dade da postoji pogibelj poplašenja imade odmah stati, sači sa bicikla i po mogućnosti ga pred životinjama sakriti."